KLAUZULA INFORMACYJNA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO – WYCHOWAWCZEGO W DWUDNIAKACH (RODO)

zgodna z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

1 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO – WYCHOWAWCZY W DWUDNIAKACH, WIERZCHOSŁAWICE – DWUDNIAKI  758 , 33-122 WIERZCHOSŁAWICE

2 Inspektorem ochrony danych w Ośrodku jest Ewa Łabędź , kontakt: 14 633 19 30

3 Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu realizowania zadań statutowych ośrodka: dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych oraz  upowszechniania osiągnięć uczniów w konkursach szkolnych, międzyszkolnych i ogólnopolskich oraz akcjach społecznych a także publikowanie ich  na stronie internetowej szkoły na cały czas nauki w ośrodku.

4.Odbiorcami Państwa danych osobowych są: osoby uprawnione, pracownicy szkoły, organ prowadzący, organ nadzorujący szkołę, kuratorzy sądowi, sądy.

5.Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w przepisach prawa oświatowego oraz przepisach związanych z archiwizacją.

6.Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do niesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

7.Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8.Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.

9.Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Są Państwo zobowiązani do podania danych. W przypadku niepodania danych osobowych będzie niemożliwe realizowanie zadań szkoły wobec Państwa dziecka.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z PROWADZENIEM MONITORINGU WIZYJNEGO W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.