Prometeusz

2019

Numer KRS: 0000198277

NIP: 9930374679
Nr konta: 67102049550000710200555425

 

Główne cele statutowe Stowarzyszenia:

  1. Wspieranie i udzielanie pomocy dziecku specjalnej troski w jego dążeniu do uzyskania pełnej samodzielności i zaistnienia w społeczeństwie
  2. Promowanie prozdrowotnych zachowań dla rozwoju psychofizycznego i społecznego dzieci i młodzieży
  3. Prowadzenie działalności szkoleniowej dla rodziców, pracowników opieki zdrowotnej i nauczycieli szkół masowych
  4. Upowszechnienie wiedzy o problemach dzieci niepełnosprawnych, udzielanie pomocy i wsparcia materialnego najbardziej potrzebującym
  5. Współpraca z innymi organizacjami o podobnym zakresie statutowym
  6. Współpraca z mediami w sprawie promowania zachowań prozdrowotnych
  7. Wspieranie działalności: pomoc finansowa Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Wierzchosławicach - Dwudniakach
  8. Współpraca z organizacjami pozarządowymi o celach statutowo zbliżonych, jak też nakierowanych na podnoszenie walorów wychowania, edukacji, adaptacji społecznej