Informacje o Stowarzyszeniu

Numer KRS: 0000198277

NIP: 9930374679
Nr konta: 67102049550000710200555425

 

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i ich Rodzinom „PROMETEUSZ” działa od 1999 roku

Podopiecznymi Stowarzyszenia są uczniowie i absolwenci Ośrodka oraz ich rodziny. Finanse, którymi dysponuje stowarzyszenie pochodzą ze składek członkowskich, z 1% podatku oraz z wpłat na cele statutowe od osób nas wspierających i sponsorów. Gromadzone są również podczas imprez charytatywnych takich jak Aukcje Prac Plastycznych i coroczne Jesienne Pikniki Konne. Członkowie Stowarzyszenia działając na jego rzecz nie pobierają wynagrodzenia, dlatego też wszystkie zgromadzone środki finansowe mogą być przeznaczone na rzecz dzieci, ich rodzin oraz na wzbogacenie oferty edukacyjnej i rehabilitacyjnej ośrodka.

Zdobyte środki wykorzystujemy między innymi na: zakup paczek żywnościowych, przekazywanych rodzinom przed świętami, odzieży, obuwia, czy też środków czystości. Ponieważ nasi podopieczni potrzebują różnorodnej pomocy medycznej, dlatego też staramy się opłacać ich wizyty u specjalistów, zaopatrywać w lekarstwa, okulary, protezy dentystyczne, sprzęt ortopedyczny i rehabilitacyjny.

Również turnusy rehabilitacyjne, wyjazdy na basen, na wycieczki krajoznawcze lub „zielone szkoły” są w dużym stopniu finansowane z konta stowarzyszenia. Dla większości naszych podopiecznych te formy wyjazdów są jedyną okazją by zobaczyć inne regiony kraju, i przeżyć ciekawe przygody.

Staramy się również by nasi wychowankowie mogli skorzystać z dobrodziejstw kultury. Opłacamy wyjazdy do kina, do teatru i do muzeów oraz na konkursy

Z funduszy stowarzyszenia dokupiono konie służące do hipoterapii, a dla zawodników trenujących jeździectwo w sekcji Olimpiad Specjalnych finansujemy sprzęt jeździecki, elementy stroju oraz wyjazdy na zawody, z których zwykle nasi jeźdźcy wracają z medalami.

Staramy się zaspokajać na bieżąco pojawiające się potrzeby naszych podopiecznych, w miarę możliwości i posiadanych środków.
O wszystkich działaniach Stowarzyszenia można przeczytać w zakładce Aktualności.

W skład Zarządu wchodzą:
Pan Zbigniew Nowak – Prezes Zarządu
Pan Marcin Burnat – Wiceprezes Zarządu
Pani Ewa Łabędź – Skarbnik
Pani Magdalena Pikul – Sekretarz
Pan Maciej Witek – Członek Zarządu

NIP: 9930374679
Nr konta: 67 1020 4955 0000 7102 0055 5425

 

WYWIAD Z PREZESEM STOWARZYSZENIA p.ZBIGNIEWEM NOWAKIEM

„ZAKRES POMOCY MOŻE BYĆ ZRÓŻNICOWANY, ALE NIE ODMAWIAMY NIKOMU…”

ROZMOWA  Z PANEM ZBYSZKIEM  NOWAKIEM, NOWYM PREZESEM STOWARZYSZENIA  „PROMETEUSZ”

 

REDAKCJA: Niedawno został Pan wybrany na funkcję nowego prezesa Stowarzyszenia. Czy może Pan zdradzić naszym czytelnikom kulisy tego wyboru? Czym spowodowana była zmiana w zarządzie?

PREZES STOWARZYSZENIA : Walne zebranie członków Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i ich Rodzinom „Prometeusz” działając zgodnie z zapisami w Statucie powołało nowy Zarząd, a powód tej zmiany był prozaiczny – upłynęła kadencja, na jaką powołany był poprzedni. Zastąpiłem w pełnieniu obowiązków Prezesa panią Martę Krawczyk-Bugaj. Pani Marta oraz poprzedni Zarząd wypracowali formy i zakres działań, które znakomicie sprawdziły się w praktyce. Mam nadzieję utrzymać i rozwijać ten poziom empatii oraz determinacji w pracy na rzecz naszych podopiecznych.

REDAKCJA: Na początek warto przypomnieć, czym jest Stowarzyszenie i jaka jest właściwie jego rola? Kim są beneficjenci Prometeusza? Czy Prezes Stowarzyszenia pobiera z tego tytułu wynagrodzenie?

PREZES STOWARZYSZENIA Stowarzyszenie jest Organizacją Pożytku Publicznego, w formule „non profit” to znaczy, że osoby działające w ramach Stowarzyszenia nie pobierają za swą pracę wynagrodzenia. Nazwa Stowarzyszenia determinuje rolę i cele, jakie ma spełniać, to znaczy nieść pomoc i udzielać wsparcia osobom tego potrzebującym. Beneficjentami Prometeusza są wychowankowie, uczniowie, absolwenci SOSW, a także ich rodziny.

REDAKCJA: Prometeusz ma już swoją wieloletnią tradycję. Na jakim etapie rozwoju jest obecnie Stowarzyszenie? Co już udało się wypracować? Jakie są plany na przyszłość?

PREZES STOWARZYSZENIA Stowarzyszenie działa od 1999 roku i od tego czasu dzięki zaangażowaniu osób z nim związanych wypracowało formy i zakres udzielania wsparcia potrzebującym. Prometeusz okrzepł, wypracował „ścieżki” wiodące do podniesienia na wyższy poziom możliwość spełniania swych zadań statutowych, współpracuje z innymi instytucjami np. PCPR, PPP w Tarnowie , a co chyba najważniejsze to że znalazł wielu przyjaciół . Nasza praca jest zauważana i potrzebna, podopieczni i ich rodzice wiedzą, że mogą na nas liczyć i uzyskać pomoc , oczywiście na miarę naszych możliwości.

REDAKCJA: Jak Pan ocenia obecną kondycję Stowarzyszenia w aspekcie finansowym oraz organizacyjnym?  Skąd Stowarzyszenie czerpie środki na swoją działalność?

PREZES STOWARZYSZENIA Kondycja finansowa Prometeusza zmienia się dynamicznie i jest bardzo zróżnicowana, zależy od dwóch czynników: zgromadzonych środków i potrzeb. Środki finansowe pozyskujemy z paru źródeł, a są nimi: składki członkowskie i są to dochody w miarę stałe oraz z wpłat naszych przyjaciół i sponsorów, a także z tzw.1%. W tym miejscu chcę bardzo serdecznie podziękować wszystkim darczyńcom. Bez okazanego przez nich serca, empatii, zrozumienia potrzeb osób niepełnosprawnych wiele naszych działań byłoby bardzo ograniczonych. Otrzymujemy też dary rzeczowe , które rozdawane są osobom najbardziej potrzebującym. Źródłem dochodu są także :organizowana przy okazji Pikniku zbiórka publiczna oraz kwoty uzyska z prowadzonej przez specjalistów na terenie SOSW hipoterapii. Wszystkie dochody wpłacane są na konto Stowarzyszenia i wykorzystywane na cele statutowe.

REDAKCJA: Jakie konkretnie działania są podejmowane w ramach działalności Stowarzyszenia?

PREZES STOWARZYSZENIA Działania podejmowane przez Prometeusza określa statut, ale tak naprawdę determinowane są potrzebami naszych podopiecznych. Są bardzo zróżnicowane bo obejmują  każdy aspekt życia i funkcjonowania dzieci i ich rodzin w środowisku. Wymienię chociaż część by przedstawić jak są różnorodne:

-finansujemy konsultacje ze specjalistami z zakresu medycyny, psychologii , psychiatrii, rehabilitacji,

-pokrywamy w części lub całości leki, materiały i sprzęt rehabilitacyjny,

-dofinansowujemy udział naszych dzieci w wydarzeniach kulturalnych i sportowych, a także w wyjazdach na turnusy wakacyjne czy wycieczki krajoznawcze,

-finansujemy cykliczne wyjazdy na basen oraz  wspieramy finansowo działającą przy SOSW drużynę harcerską „Nieprzetartego Szlaku”

-jesteśmy organizatorami imprez np. Festiwalu Integracyjnego czy Dnia Rodziny i Pikników konnych

-dwa razy w roku finansujemy zakup tzw.” paczek świątecznych”, których beneficjentami są rodziny o niskim statucie materialnym, a także dla wszystkich dzieci organizujemy prezenty od „Mikołaja”

-finansujemy zakupy odzieży i obuwia dla dzieci,

-Prometeusz wspomaga hipoterapię : utrzymanie w należytej kondycji koni i stajni oraz zakup koni czy wyposażenia

-dzięki Stowarzyszeniu część pomieszczeń Ośrodka wyremontowano i przystosowano do standardu wymaganego do realizacji części zajęć, a także wyposażono w sprzęt i pomoce,

-udzielamy doraźne zapomogi osobom i rodzinom potrzebującym np. na doposażenie mieszkania

-zakupiono farby i akcesoria malarskie w celu przeprowadzenia remontu mieszkania jednej z rodzin

– zakupiono książki , część pomocy i materiałów do realizacji zajęć,

REDAKCJA: Stowarzyszenie oferuje konkretne formy pomocy. W jaki sposób można z niej skorzystać ? Gdzie i kiedy udać się po pomoc do Stowarzyszenia?

PREZES STOWARZYSZENIA Jak skorzystać z pomocy oferowanej przez Prometeusza ? To akurat jest bardzo łatwe. Wszyscy pedagodzy i pracownicy SOSW są członkami Stowarzyszenia i znają zasady starania się o pomoc wystarczy zapytać, a udzielą wyczerpującej odpowiedzi. Zapomogi przyznawane są zgodnie z Regulaminem na pisemny wniosek zainteresowanego. Każdą złotówkę oglądamy kilka razy nim ją wydamy , zakres pomocy może być zróżnicowany, ale nie odmawiamy nikomu.

REDAKCJA: W jaki sposób można dołączyć do Stowarzyszenia? Jakie prawa i obowiązki ma każdy członek Stowarzyszenia?

PREZES STOWARZYSZENIA Aby zostać członkiem Stowarzyszenia i wspierać  naszych podopiecznych  wystarczy wypełnić deklarację i złożyć w Zarządzie. Na deklaracji należy wpisać wybrana przez siebie  kwotę, jaką co miesiąc będziemy  przekazywać na konto Stowarzyszenia. Liczy się każda złotówka, każdy gest dobrej woli.

Pokrótce przedstawiłem zakres działań Prometeusza, ale tak zróżnicowana i szeroka oferta nie bierze się  znikąd. Stoją za nią członkowie Stowarzyszenia, sponsorzy, przyjaciele, osoby o wielkim sercu , oddane i czujące potrzebę pomagania. To ich praca i wsparcie pozwala stworzyć naszym podopiecznym godne warunki do samorealizacji. Za to serdecznie dziękuję wszystkim w imieniu dzieci i ich rodziców.

 

Dziękujemy Panu za rozmowę i życzymy owocnej pracy na rzecz naszych podopiecznych