Dogoterapia

Czym jest dogoterapia ?

Definicja dogoterapii przyjęta oficjalnie przez Fundację Przyjaciel brzmi: jest to terapia kontaktowa z udziałem psa polegająca na wieloprofilowym usprawnianiu dzieci i dorosłych. Dogoterapia jest rodzajem pracy uzupełniającym szeroko rozumianą rehabilitację i nie może pozostać jedyną forma terapii a stanowi uzupełnienie całości oddziaływań terapeutycznych.
Spotkania z psami (a także z innymi zwierzętami) mogą przyjmować różne formy. Mogą to być spotkania jednorazowe lub ciągłe, mające na celu dostarczenie pozytywnych emocji lub  na przykład kształtujące funkcje poznawcze.

Co dają zajęcia z psami ?

 • przełamać lęk przed psami pogłębiać kontakt z nim poprzez podchodzenia do psa, głaskanie go i przytulanie się
 • kształtować orientację w schemacie własnego ciała
 • poznawać budowę ciała zwierzęcia
 • stymulować zmysły: słuchu, wzroku, dotyku
 • ćwiczyć koncentrację uwagi
 • wyzwalać spontaniczną aktywność dziecka wobec psa
 • doskonalić sprawność ruchową poprzez ćwiczenia wykonywane przez dziecko we współdziałaniu z psem
 • kształtować i rozwijać umiejętność okazywania emocji i uczuć związanych z kontaktem ze zwierzętami
 • doskonalić umiejętność naśladowania ruchu całego ciała i poszczególnych gestów poprzez obserwowanie czynności wykonywanych przez zwierzę i naśladowanie ich (z pomocą terapeuty, nauczyciela, samodzielnie) np. chodzenie, siadanie, leżenie
 • uczyć wykonywania czynności pielęgnacyjnych wobec psa np. karmienia, czesania, wycieranie pyska
 • uczyć zasad bezpiecznego postępowania z psami
 • kształtować nawyki higieniczne związane z kontaktem z psami np. mycie rąk po zakończeniu zajęć
 • uczyć samodzielności poprzez stwarzanie dziecku możliwości samodzielnego wywiązywania się z działań podejmowanych wobec psa np. karmienie, prowadzenie na smyczy

Jakie zmiany obserwujemy u dzieci ?

 • duże ożywienie chorych w kontakcie ze zwierzętami
 • wyzwalanie reakcji pozawrebalnych np. ożywionej gestykulacji
 • wyzwalanie reakcji głosowych np. naśladowanie szczekania psa
 • wyzwalanie spontanicznej aktywności werbalnej poprzez wywoływanie okrzyków radości i wyrazów dźwiękonaśladowczych np. „ej!”, „och!”, „tu!”, „bach!”, „hop!”, „hau!”
 • pojawianie się pierwszych adekwatnych reakcji słownych np. wymówienie imienia psa
 • powtarzanie wyrazu „pies”, imion psów, imion terapeutek (z podziałem na sylaby i całościowo)
 • próby samodzielnego użycia ćwiczonych wyrazów w adekwatnych sytuacjach
 • wzbogacenie zasobu słownictwa biernego tzn. rozumienie słów związanych z dzieckiem, psem (nazwy części ciała, nazwy czynności, nazwy cech, nazwy akcesoriów związanych z psem)
 • wzrost umiejętności wyrażania swoich uczuć w sposób werbalny i niewerbalny (gestami, mową ciała) w zależności od możliwości dziecka